Nuevo blog: «RIP M.C.A»

R.I.P. M.C.A.


Gracias por acompañarme durante mi adolescencia.
XXXXXXXXXX